Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Радугин А.А.
  Радугин А.А., Радуги...
  Радугин К.А.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 3 бичлэг олдлоо.
|
Социологи Сурах бичиг

Зохиогч: Радугин А.А., Радугин К.А.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2003
Шифр: 60.5 Р 15.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (9),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Введение в менеджмент: Социология организаций и управления

Зохиогч: Радугин А.А; Радугин К.А.


Хэвлэлийн газар: Орос 1995
Шифр: 60.56/Р-15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Социология: Курс лекций

Зохиогч: Радугин А.А; Радугин К.А.


Хэвлэлийн газар: Орос Владос 1995
Шифр: 60.5/Р-15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).