AGORA – Access to Global Online Research in Agriculture

2006 онд байгуулагдсан бөгөөд 60 гаруй хэвлэлийн газрын 21,000 гаруй ном, сэтгүүл болон бусад нэмэлт материалыг үзэх боломжтой мэдээллийн сан юм.

Веб холбоос
HINARI – Health to Research

2002 онд байгуулагдсан бөгөөд 190 гаруй хэвлэлийн газрын 58,000 гаруй материалыг үзэх боломжтой мэдээллийн сан.

Веб холбоос
GOALI – Global Online Access to Legal Information

Хууль, эрх зүйн салбарын 2300 гаруй сэтгүүл, 7000 орчим ном болон бусад мэдээллийн сангуудыг ашиглах боломжтой.

Веб холбоос
ARDI – Access to Research for Development and Innovation

2009 онд байгуулагдсан бөгөөд 17 хэвлэлийн газрын 20,000 гаруй ном, сэтгүүл болон судалгааны ажлыг үзэх боломжтой мэдээллийн сан.

Веб холбоос
OARE – Online Access to Research in the Environment

OARE) нь 2006 оны 10-р сард байгуулагдсан бөгөөд НҮБ-ын байгаль орчны хөтөлбөр болоод томоохон хэвлэлийн газруудтай хамтран, хөгжиж буй орнуудад байгаль орчны чиглэлийн судалгааны бүтээлүүдийг хүргэдэг үйлчилгээ юм.

Веб холбоос