Монголын ботаникийн сэтгүүл № 03(29)


Гаралтын мэдээ: УБ Адмон принт 2021
Бусад гарчиг: Mongolian journal of botany.
Шифр: 28.5(1)я5 М 695.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (3).
Товч агуулга:
Тус сэтгүүл нь ургамал судлалын чиглэлийн мэргэжлийн сэтгүүл бөгөөд Ургамлын аймаг, ангилалзүй, Ургамалжлын экологи, Ойн фитоценологи, Ургамлын интродукц болон Ургамлын физиологи гэсэн 5 бүлгээс бүрдсэн байна. Сэтгүүлийн энэхүү дугаараас Монгол орны тодорхой нутгуудын ургамлын аймгийн бүрэлдэхүүнийг нарийвчлан тогтоосон, зүйл ургамлын тархацын шинэ цэгүүдийг илрүүлсэн ургамлын аймгийн шинэ мэдээ баримт бүхий судалгаа, хамхуулын төрлийн зүйлийг молекул генетик, морфологи, тархацын мэдээлэлд үндэслэн харьцуулан тодорхойлох оролдлого хийсэн сонирхолтой өгүүлэл мөн багтжээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монголын ботаникийн сэтгүүл
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025391 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025392 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025393 Бэлэн