Хараа голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө


Гаралтын мэдээ: УБ 2018

Шифр: 26.22+65.45 Х 236.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).
Товч агуулга:
ХБНГУ-ын Боловсрол, Судалгааны Яамны санхүүжилтээр Хараа голын сав газарт судалгаа хийж, голын байршил, байгалийн нөхцөл, усны нөөц, чанар, сав газрын нийгэм эдийн засгийн нөлөөлөл, хүн амын ус хангамж, цаашдын төлөв, усны нөөц ашиглалтын балансыг тодорхойлж, үр ашигтай ашиглах менежментийг сайжруулах стратеги төлөвлөгөөг боловсруулсан байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Хараа голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
2022083 Бэлэн