Идеологическая борьба (Бичлэгийн дугаар. 82739)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01345 a2200205 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 66.019
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Р-47
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Решетов П.Н.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 66.019/Р-47
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Идеологическая борьба
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Мысль
Хэвлэгдсэн он 1985
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 80
510 ## - CITATION/REFERENCES NOTE
Name of source характер и основные тенденции современного этапа идеологической борьбы
-- основное противоречие эпохи и его отражение в идеологической борьбе
-- наступательность в борьбе против чуждых идейных влияний
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг политика
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг идеологическая борьба
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг немарксистская политическая теория
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг характер и основные тенденции современного этапа идеологической борьбы
-- основное противоречие эпохи и его отражение в идеологической борьбе
-- наступательность в борьбе против чуждых идейных влияний