Статистическая физика/ (Бичлэгийн дугаар. 23936)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01421 a2200193 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.31я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Т-35
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Терлецкий Я.П.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.31я73/Т-35
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Статистическая физика/
Оролцогчдын тухай мэдээ Редактор Перковская Г.Е.;
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Высшая школа
Хэвлэгдсэн он 1973
510 ## - CITATION/REFERENCES NOTE
Name of source обзор исходных теоретических представлений
-- основные представления классической статистической механики
-- классическая теория равновесных состояний
-- теория флуктуаций
-- классическая статистическая теория неравновесных процессов
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физика
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг статистичесая физика
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг обзор исходных теоретических представлений
-- основные представления классической статистической механики
-- классическая теория равновесных состояний
-- теория флуктуаций
-- классическая статистическая теория неравновесных процессов