Эрдэм шинжилгээний бүтээл №14 - УБ ШУАХ 1975 - 174

ЭШФ Т 7904, 7905; 8692-8696


Монгол хэл дээр,

Эрдэм шинжилгээний бичиг физик техник одон орон газар хөдлөлт монгол уурхай