Сургалтын аргыг боловсронгуй болгох асуудалд Ред. Г.Дагва Эмхт. Т.Гомбосүрэн - УБ УХГ 1980 - 167

ЭШФ Т 4597, НХУУТ 6023


Монгол хэл дээр,

боловсрол судлал сурган хүмүүжүүлэх зүй дунд сургуулийн заах арга