Сухомлинский В.А

Эцэг, эхийн сурган хүмүүжүүлэх зүй Орч. С.Төмөр, Ц.Хатантөмөр Ред. Б.Чулуундорж, Т.Төрбат - УБ УХГ 1984 - 124

ЭШФ Б 5557-5558, НХУУТ 6438


Монгол хэл дээр,

сурган хүмүүжүүлэх зүй гэрийн хүмүүжил эцэг эхийн сурган хүмүүжүүлэх зүй