Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн эрдэм шинжилгээний бүтээл Ред. С.Даваасүрэн - УБ 1978 - 109

ЭШФ Б-8941-8943


Монгол хэл дээр,

эрдэм шинжилгээний бүтээл ус цаг уур