Компьютерийг эхнээс нь зөв ашиглах нь - Улаанбаатар хот "Адмон" ХХК 2013 он - 200 хууд.

99962-854-3-1 7500

компьютер гарын авлага Интернетийн зөв хэрэглээ Компьютерийн бүтэц, ажиллагаа