Электрон

Каталог

Батсүрэн Д.

Гүнриг "Намбар Нанзад" бурханы мутарлагын утга.- Магистрын ажил: Е312100 Удирд. Булган Т., Шүүмж. Чимэг О. - УБ.: 2014.- - 64 хууд.

Дип-4768

Англи хэл дээр,

магистрын дипломын ажил шашин судлал буддын шашин тантра буддизм
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424