Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"Web Design"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Doucette M
  Haglind M
  Hunter J
  Nashi N
  Nieto T.R
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 12 бичлэг олдлоо.
|
Java servlet programming

Зохиогч: Hunter J; Grawford W.


Гаралтын мэдээ Beijing O'reilly 1998
Шифр: 32.973.26-018.2 H-92.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Adobe Flash CS3 Professional Хэрэглэгчийн хөтөч

Зохиогч: Түмэнжаргал А.


Гаралтын мэдээ УБ 2007
Шифр: 32.973.26-018. 8 T 78.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).

Professional ASP.NET 1.1 Updated and Tested for Final Release of ASP.NET v1.1

Зохиогч: Homer A., Sussman D., Howard R., Francis B., Watson K., Anderson R.


Гаралтын мэдээ Indianapolis, IN Wiley 2004
Шифр: 32.973.26-018.2 P 93.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Professional XML

Зохиогч: Daimond J., Duckett J., Gudmundsson G.O., Kodak P., Lenz E., Livingstone S., Marcus D., Mohr S., Ozu N., Pinnock J., Visco K., Watt A., Williams K., Zaev Z.

Дахин хэвлэлт: 2nd edss
Гаралтын мэдээ BHAM Wrox press 2001
Шифр: 32.973.26-018.2 P 93.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Professional ASP XML


Гаралтын мэдээ Canada wrox press 2000
Шифр: 32.973.26-018.2 P-93.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Macromedia dreamweaver 8 Visual encyclopedia

Зохиогч: Cavanaugh K; German Sh.


Гаралтын мэдээ NY Wiley 2006
Шифр: 32.973.26-018.2 C-36.
Номын сан:
Гадаад фонд (3).Professional Java Mobile Programming

Зохиогч: Ashri R; Atkinson S; Ayers D; Haglind M; Machin R; Nashi N; Ray B; Taylor R; Wiggers C.


Гаралтын мэдээ Birmingham Wrox press 2001
Шифр: 32.973.26-018.1 P-93.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Web design Studios 2


Гаралтын мэдээ Hong Kong Taschen publishing 2007
Шифр: 32.973-018.2 W 66.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).e-Business & e-Commerce How to program

Зохиогч: Deitel H.M; Deitel P.J; Nieto T.R.


Гаралтын мэдээ NJ Prentice Hall 2001
Шифр: 32.973 D-33.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Java and XML

Зохиогч: McLaughlin B.

Дахин хэвлэлт: first editionss
Гаралтын мэдээ NY O'Reilly & Associate 2000
Шифр: 32.973.26-018.2 M-77.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Programming Web Services With Perl

Зохиогч: Ray R.J; Kulchenko P.


Гаралтын мэдээ Beijing O"REILLY 2003
Шифр: 32.973.26.018.2 R-29.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Digital Photos, Movies, & Music GIGABOOK FOR DUMMIES

Зохиогч: Chambers M.L; Bove T; Busch D.D; Doucette M; et.all.


Гаралтын мэдээ NJ Wiley publishing, Inc. 2004
Шифр: 32.973.26-018.2 D-53.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).