Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Номын сангийн байршил
    Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
    Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 3 бичлэг олдлоо.
|
Атеизм и современное естествознание


Хэвлэлийн газар: Орос Московского университета 1977
Шифр: 86.1/А-92.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ламарк и современное естествознание


Хэвлэлийн газар: Орос Томского университета 1959
Шифр: 28.г/Л-21.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Философские основания естественных наук


Хэвлэлийн газар: Орос Наука 1976
Шифр: 20/Ф-56.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).