Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"арилжааны банк"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Балж Г
  Оюун Л
  Санхүүгийн зохицуула...
  ЭЗС-Санхүүгийн тэнхи...
  ЭЗС-Санхүүгийн тэнхи...
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
  Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим магистрын ажил
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 62 бичлэг олдлоо.
|
Арилжааны банкны үйл ажиллагааны үндэс

Зохиогч: Насанбаяр Б., Цэрэнтогоо А.


Хэвлэлийн газар: УБ Голден ай принтинг 2004
Шифр: 65.262.1 Н 32.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (20),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (7),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Бизнесийн боловсрол цуврал Цувр. 17 Банкуудтай хэрхэн ажиллах вэ?


Хэвлэлийн газар: УБ МХАYТ-ын хэвлэл 1999
Шифр: 65.9(1) Б 26.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Үнэт цаас ба арилжааны банк

Зохиогч: Оюун Л.


Хэвлэлийн газар: УБ Сигма 2000
Шифр: 65.262.2 О-63.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (10),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Арилжааны банкны удирдлага Онол, арга зүй

Зохиогч: Сандагдорж Э.


Хэвлэлийн газар: УБ Алтан үсэг 1998
Шифр: 65.9(1)262 С 29.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Арилжааны банкны менежмент актив, пассивын ба тэдгээрийн хосолсон удирдлага Ахисан түвшин

Зохиогч: Оюун Л.


Хэвлэлийн газар: УБ Голден ай принтинг 2006
Шифр: 65.262.1 О-63.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (10),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (4),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (6).

Банкны тухай ерөнхий ойлголт

Зохиогч: Балдорж Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 2006
Шифр: 65.262.1 Б 21.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Банк санхүүгийн үндэс

Зохиогч: Балж Г; Мөнхдулам Д.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2006
Шифр: 65.26 Б 22.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (10),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Үнэт цаасны зах зээл Онол, практик, туршлага: Дэвт.1

Зохиогч: -- Санхүүгийн зохицуулах хороо, СанЛавМэд


Хэвлэлийн газар: УБ Голден ай принтинг 2007
Шифр: 65.262.2 Ү 855.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (3),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Үнэт цаасны зах зээл Онол, практик, туршлага: Дэвт.3

Зохиогч: -- Санхүүгийн зохицуулах хороо, СанЛавМэд


Хэвлэлийн газар: УБ Голден ай принтинг 2007
Шифр: 65.262.2 Ү 855.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (3),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Арилжааны банкны зээл,зээлийн шинжилгээ

Зохиогч: Оюун Л.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: УБ Голден ай принтинг 2007
Шифр: 65.262.1/О-63.
Номын сан: Уншлаганд гарсан (1).

Монголын арилжааны банкуудын хүүгийн түвшинд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Зохиогч: Мөнхтуяа Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012
Шифр: 65.262.1/1/ М-81.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Арилжааны банкны үйл ажиллагаанд Heat map загвар ашиглан эрсдэл суурилсан аудит хийх нь.- Магистрын ажил: E340400

Зохиогч: Даваадорж Э.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2012.-
Шифр: 65.053 Д-12.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Арилжааны банкны дотоод аудитын газрын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох оновчтой загвар боловсруулах нь Магистрын ажил: Е340400

Зохиогч: Жавзанпагма. -- ЭЗС-Санхүүгийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 65.262.1+65.053 Ж-10.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Банкны рейтингийн үнэлгээний BFSR аргачлалыг нэвтрүүлэх боломж Магистрын ажил: Е340400

Зохиогч: Гоцбаяр Б. -- ЭЗС-Санхүүгийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 65.262.1 Г-59.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Банкны шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг өргөжүүлэх боломж Магистрын ажил: Е340400

Зохиогч: Оюундалай Б. -- ЭЗС- Санхүүгийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 65.262.1 О-63.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Банкны хадгаламжийн үйлчилгээ түүний нэр төрлийг олшруулах боломж Магистрын ажил: Е340400

Зохиогч: Пунцагдулам Н.


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 65.262.1 П-88.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Арилжааны банкны хөрвөх чадварын эрсдэлийн удирдлага (Тээвэр хөгжлийн банкны жишээн дээр) Магистрын ажил: Е340400

Зохиогч: Үнэнбаяр Ц. -- ЭЗС-Санхүүгийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 65.262.1 Ү-84.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Банкны ашигт ажиллагаа, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээний арга зүйг боловсронгуй болгох нь Магистрын ажил: Е340400

Зохиогч: Сүрэн Х. -- ЭЗС-Санхүүгийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 65.262.1 С-84.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Банкны ашигт ажиллагааны удирдлагыг сайжруулах арга зам.- Магистрын ажил: Е340400

Зохиогч: Сувд-Эрдэнэ М. -- ЭЗС-Санхүүгийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 65.262.1 С-68.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Арилжааны банкны зээлийн бодлого, түүнийг боловсронгуй болгох арга зүйн асуудал Магистрын ажил: Е340400

Зохиогч: Гэрэлтуяа У.


Хэвлэлийн газар: УБ 2010
Шифр: 65.262.1 Г-95.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).