Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ленин В. И.
  Ленин В.И.
  Маркс К.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  НУУТ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 721 бичлэг олдлоо.
|
Полное собрание сочинений

Зохиогч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1960
Шифр: 11.5/Л-45.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Капитал

Зохиогч: Маркс К.


Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1951
Шифр: 11.26/М-27.
Номын сан:
НУУТ (1).Капитал

Зохиогч: Маркс К.


Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1936
Шифр: 11.26/М-27.
Номын сан:
НУУТ (1).Капитал

Зохиогч: Маркс К.


Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1978
Шифр: 11.26/М-27.
Номын сан:
НУУТ (2).Воспоминания о В.И.Ленине


Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1984
Шифр: 13.5/В-77.
Номын сан:
НУУТ (1).Воспоминания о В.И.Ленине


Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1984
Шифр: 13.5/В-77.
Номын сан:
НУУТ (1).Владимир Ильич Ленин: Биография


Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1985
Шифр: 13.5/Л-45.
Номын сан:
НУУТ (1).Владимир Ильич Ленин: Биография


Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1985
Шифр: 13.5/Л-45.
Номын сан:
НУУТ (1).Полное собрание сочинений

Зохиогч: Ленин В.И.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1958
Шифр: 11.5/Л-45.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Полное собрание сочинений

Зохиогч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1961
Шифр: 11.5/Л-45.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Полное собрание сочинений

Зохиогч: Ленин В.И.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1958
Шифр: 11.5/Л-45.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Полное собрание сочинений

Зохиогч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1960
Шифр: 11.5/Л-45.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Полное собрание сочинений

Зохиогч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1960
Шифр: 11.5/Л-45.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Полное собрание сочинений

Зохиогч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1961
Шифр: 11.5/Л-45.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Полное собрание сочинений

Зохиогч: Ленин В.И.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1961
Шифр: 11.5/Л-45.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Полное собрание сочинений

Зохиогч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1961
Шифр: 11.5/Л-45.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Полное собрание сочинений

Зохиогч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1962
Шифр: 11.5/Л-45.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Полное собрание сочинений

Зохиогч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1961
Шифр: 11.5/Л-45.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Полное собрание сочинений

Зохиогч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1962
Шифр: 11.5/Л-45.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Полное собрание сочинений

Зохиогч: Ленин В. И.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Политической литературы 1962
Шифр: 11.5/Л-45.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).