Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"english language"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Abbs B.
  Cook V.
  Hendrickson R.
  Martin M.
  Underwood M.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 456 бичлэг олдлоо.
|
Over to you: Oral / aural skills for advanced students of english

Зохиогч: Boarman R.


Хэвлэлийн газар: Англи Cambridge university press 1982
Шифр: 81.2Eng/B-69.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Theoretical phonetics

Зохиогч: Borisova L.B; Metluyk A.A.


Хэвлэлийн газар: Орос 1980
Шифр: 81.2Eng/B-78.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).George Orwell: Selected writings


Хэвлэлийн газар: Англи 1976
Шифр: 81.2Eng/G-37.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Building skills in english: Review book: A glencoe text-workbook


Хэвлэлийн газар: Америк Glencoe 1988
Шифр: 81.2Eng/B-92.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).The basics: A rhetoric and handbook

Зохиогч: Buscemi S.V; Nicolai A.H; Strugala R.


Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1995
Шифр: 81.2Eng/B-97.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Down the river: Longman structural readers: Stage 3. Longman structural readers: Fiction stage 3

Зохиогч: Byrne D.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Longman 1975
Шифр: 81.2Eng/B-99.
Номын сан:
Гадаад фонд (4).The thirty-nine steps: Longman structural readers: Stage 4

Зохиогч: Buchan J.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Longman 1975
Шифр: 81.2Eng/B-92.
Номын сан:
Гадаад фонд (5).Listening comprehension 1: Pronunciation practice: Teacher's book

Зохиогч: Byrne D.


Хэвлэлийн газар: Англи Longman 1973
Шифр: 81.2Eng/B-99.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Listening comprehension 2: Aural comprehension passages: Teacher's book

Зохиогч: Byrne D.


Хэвлэлийн газар: Англи Longman 1973
Шифр: 81.2Eng/B-99.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).The writer's resource: Reading for composition

Зохиогч: Day S; McMahan E.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1991
Шифр: 81.2/D-26.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Inside english: Student's book 1

Зохиогч: McDermott C; Owen S.


Хэвлэлийн газар: Америк Penguin 1985
Шифр: 81.2Eng/M-10.
Номын сан:
Гадаад фонд (6).English teaching extracts

Зохиогч: Byrne D.


Хэвлэлийн газар: Англи Longman 1972
Шифр: 81.2Eng/B-99.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).On the road: Lomgman structural readers: Stage 2

Зохиогч: Byrne D.


Хэвлэлийн газар: Англи Longman 1974
Шифр: 81.2Eng/B-99.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Business words: Essential business english vocabulary


Хэвлэлийн газар: Америк Heinemann Educational Books
Шифр: 81.2Eng/B-96.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Cambridge: International dictionary of english: Guides you to the meaning


Хэвлэлийн газар: Англи Cambridge university press 1995
Шифр: 81.2Eng/C-17.
Номын сан:
Гадаад фонд (5).Cambridge proficiency examination practice 3


Хэвлэлийн газар: Англи Cambridge university press 1990
Шифр: 81.2Eng/C-17.
Номын сан:
Гадаад фонд (6).Cambridge proficiency examination practice 4:Teacher's book


Хэвлэлийн газар: Англи Cambridge university press 1990
Шифр: 81.2Eng/C-17.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Cambridge first certificate examination practice 2: Student's book


Хэвлэлийн газар: Англи Cambridge university press 1986
Шифр: 81.2Eng/C-17.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Holiday english: Student's workbook. Level 4

Зохиогч: Charlton H.


Хэвлэлийн газар: Англи Longman 1982
Шифр: 81.2Eng/C-47.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).William: A reader for the 6th form of secondary schools

Зохиогч: Crompton R.

Дахин хэвлэлт: 6ss
Хэвлэлийн газар: Орос Просвещение 1985
Шифр: 81.2Eng/C-90.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).