Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"english grammar"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Carter B.
  Hicks D.
  Jones.L.
  McGrath I.
  Prowse P.
Номын сангийн байршил
  Гадаад фонд
  Хууль зүйн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 29 бичлэг олдлоо.
|
Streamline english connections: Workbook A. Unit 1-40


Гаралтын мэдээ Англи Oxford University Press 1987
Шифр: 81.2Eng/S-88.
Номын сан:
Гадаад фонд (6).The new cambridge English course: Practice 2


Гаралтын мэдээ Англи Cambridge University Press 1990
Шифр: 81.2Eng/S-97.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).The new cambridge English course: Practice 2a


Гаралтын мэдээ Англи Oxford University Press 1990
Шифр: 81.2Eng/S-97.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).High School English Grammar Composition

Зохиогч: Wren P.C; Martin H.


Гаралтын мэдээ Энэтхэг 2001
Шифр: 81.2Eng/W-87.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).How to Prepare for the Toefl: Test of English as a Foreign Language

Зохиогч: Sharpe P.J.

Дахин хэвлэлт: 10ss
Гаралтын мэдээ Энэтхэг 2001
Шифр: 81.2Eng/S-53.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).English Grammar

Зохиогч: Gendendaram J.


Гаралтын мэдээ Монгол Мөнхийн үсэг 2001
Шифр: 81.2Eng/G-36.
Номын сан:
Гадаад фонд (3).Advanced Grammar in Use

Зохиогч: Hewings M.


Гаралтын мэдээ UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS 2005
Шифр: 81.2Eng/H-43.
Номын сан:
Гадаад фонд (10).Graphics Video Storage Accelerato scanner


Гаралтын мэдээ Beijing Tsinghua University press 2001
Шифр: 81.2 J 73.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).English Collocations in Use How words work together for fluent and natural English Self-study and classroom use

Зохиогч: McCarthy, Michael; O'Dell, Felicity.


Гаралтын мэдээ Italy Legoprint S.p.A 2006
Шифр: 81.2 M 65.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).