Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"учебник"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Балдин Л.В
  Грибанич В.М
  Литвиненко Л.Т
  Маркова О.М
  Остроумов С. С.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хууль зүйн Сургууль
  НУУТ
  Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хэвлэгдсэн он
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 8822 бичлэг олдлоо.
|
Практикум по экономической статистике


Гаралтын мэдээ Орос Статистика 1977
Шифр: 65.051/П-69.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (3).

Курс экономической статистики

Дахин хэвлэлт: 5ss
Гаралтын мэдээ Орос Статистика 1975
Шифр: 65.051/К-93.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Сельскохозяйственная статистика с основами экономической статистики

Зохиогч: Сергеев С.С.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Гаралтын мэдээ Орос Статистика 1978
Шифр: 65.051/С-32.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (3).

Развития и контроль в промышленности

Зохиогч: Белобжецкий И.А.


Гаралтын мэдээ Орос Финансы и статистика 1987
Шифр: 65.052/Б-43.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (3).

Экономическая статистика

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Статистика 1978
Шифр: 65.051/Э-40.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Экономическая статистика

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Статистика 1976
Шифр: 65.051/Э-40.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (3).

Экономическая статистика


Гаралтын мэдээ Орос Статистика 1970
Шифр: 65.051/Э-40.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

Введение в управленческий и производственный учет

Зохиогч: Друри К.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Гаралтын мэдээ Орос Юнити 1998
Шифр: 65.052/Д-76.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Теория бухгалтерского учета

Зохиогч: Галкин А.Ф; Огийчук Н.Ф; Войчук Г.И.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Статистика 1976
Шифр: 65.052/Г-16.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Бухгалтерский учет в материально-техническом снабжении

Зохиогч: Панков В.В.


Гаралтын мэдээ Орос Финансы и статистика 1989
Шифр: 65.051/П-16.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Теория бухгалтерского учета

Зохиогч: Палий В.Ф; Соколов Я.В.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Финансы и статистика 1988
Шифр: 65.052/П-14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Теория бухгалтерского учета

Зохиогч: Макаров В.


Гаралтын мэдээ Орос Финансы 1966
Шифр: 65.052/М-15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Калькуляция себестоимости продукции в промышленности

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Финансы и статистика 1989
Шифр: 65.052/К-17.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве с основами учета в других отраслях народного хозяйства

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Статистика 1978
Шифр: 65.052.232/Б-94.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства

Зохиогч: Маргулис А.Ш.

Дахин хэвлэлт: 6ss
Гаралтын мэдээ Орос Финансы 1979
Шифр: 65.052.2/М-25.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Менеджмент в малом бизнесе

Зохиогч: Грибов В.Д.


Гаралтын мэдээ Орос Финансы и статистика 2000
Шифр: 65.290-2/Г-82.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Математика в экономике

Зохиогч: Солодовников А.С; Бабайцев В.А; Браилов А.В.


Гаралтын мэдээ Орос Финансы и статистика 2000
Шифр: 65.6я73/С-60.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Международные экономические отношения

Зохиогч: Буглай В.Б; Ливенцев Н.Н.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Финансы и статистика 1998
Шифр: 65.428я73/Б-90.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Основы финансового менеджмента

Зохиогч: Балабанов И.Т.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Гаралтын мэдээ Орос Финансы и статистика 2000
Шифр: 65.290-2/Б-20.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Менеджмент: Организационное поведение

Зохиогч: Молл Е.Г.


Гаралтын мэдээ Орос Финансы и статистика 2000
Шифр: 65.290-2/М-75.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).