Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"учебник"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Балдин Л.В
  Грибанич В.М
  Литвиненко Л.Т
  Маркова О.М
  Остроумов С. С.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хууль зүйн Сургууль
  НУУТ
  Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хэвлэгдсэн он
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 8822 бичлэг олдлоо.
|
Полевая археология СССР

Зохиогч: Авдусин Д.А.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1980
Шифр: 63.4/А-19.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Археология СССР

Зохиогч: Авдусин Д.А.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1977
Шифр: 63.4/А-18.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Этнология Учебник

Зохиогч: Садохин А.П; Грушевицкая Т.Г.


Гаралтын мэдээ М Академия 2000
Шифр: 63.5 С-14.
Номын сан:
НУУТ (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (6).Археология

Зохиогч: Мартынов А.И.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 2000
Шифр: 63.4/М-29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Учебник русского языка

Зохиогч: Пулькина И.М; Захава-Некрасова Е.Б.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1968
Шифр: 81.2Р-96/П-88.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Основы этнографии


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1968
Шифр: 63.5/О-75.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Учебник русского языка

Зохиогч: Пулькина И.М; Захава-Некрасова Е.Б.


Гаралтын мэдээ Орос Русский язык 1960
Шифр: 81.2Р-96/П-88.
Номын сан:
НУУТ (1).Учебник русского языка

Зохиогч: Пулькина И.М; Захава-Некрасова Е.Б.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Гаралтын мэдээ Орос Русский язык 1975
Шифр: 81.2Р-96/П-88.
Номын сан:
НУУТ (2).Учебник русского языка для студентов-иностранцев

Зохиогч: Пулькина И.М., Захава-Некрасова Е.Б.

Дахин хэвлэлт: 7ss
Гаралтын мэдээ М Русский язык 1979
Шифр: 81.2Р-96 П 88.
Номын сан:
НУУТ (2),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1).Учебник русского языка

Зохиогч: Пулькина И.М; Захава-Некрасова Е.Б.

Дахин хэвлэлт: 6ss
Гаралтын мэдээ Орос Русский язык 1976
Шифр: 81.2Р-96/П-88.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10),
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Учебник русского языка для студентов-иностранцев.-

Зохиогч: Пулькина И.М; Захава-Некрасова Е.Б.

Дахин хэвлэлт: 6ss
Гаралтын мэдээ Орос Русский язык 1977
Шифр: 81.2Р-96 П-88.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (15),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
НУУТ (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Этнография


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1982
Шифр: 63.5/Э-91.
Номын сан:
НУУТ (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).История зарубежной этнографии

Зохиогч: Токарев С.А.


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1978
Шифр: 63.5(3)/Т-51.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Маркетинг


Гаралтын мэдээ Орос Юнити 1995
Шифр: 65/М-25.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

Введение в эконометрику

Зохиогч: Доугерти К.


Гаралтын мэдээ Орос 1999
Шифр: 65в6/Д-71.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Политическая экономика


Гаралтын мэдээ Орос Государственное Издательство Политической литературы 1988
Шифр: 65.01/П-50.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (2).

Политическая экономика


Гаралтын мэдээ Орос Издательсвто политической литературы 1978
Шифр: 65.011/П-50.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (3).

Политическая экономия

Зохиогч: Никитин П.


Гаралтын мэдээ Орос Издательство социально-экономической литературы 1959
Шифр: 65.011/Н-62.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Политическая экономия

Зохиогч: Куликов А.Г.


Гаралтын мэдээ Орос Издательсвто политической литературы 1986
Шифр: 65.011/К-90.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Политическая экономия


Гаралтын мэдээ Орос Издательсвто политической литературы 1985
Шифр: 65.01/П-50.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (2).