Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"учебник"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Балдин Л.В
  Грибанич В.М
  Литвиненко Л.Т
  Маркова О.М
  Остроумов С. С.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хууль зүйн Сургууль
  НУУТ
  Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хэвлэгдсэн он
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 8822 бичлэг олдлоо.
|
Социология

Зохиогч: Тощенко Ж.


Гаралтын мэдээ Орос 2000
Шифр: 60.5я73/Т-64.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (8).

Социология культуры: Путь в новое тысячилетие

Зохиогч: Ионин Л.Г.


Гаралтын мэдээ Орос Логос 2000
Шифр: 60.55/И-75.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (2).

Социология курс лекций


Гаралтын мэдээ Орос 2000
Шифр: 60.5/С-69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Курс лекций социология


Гаралтын мэдээ Орос 1998
Шифр: 60.5/С-69.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (3).

Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Финансы и статистика 1988
Шифр: 60.6я73/П-49.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Юридическая социология


Гаралтын мэдээ Орос 2000
Шифр: 60.56 Ю-70.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Статистика

Зохиогч: Громыко Г.А.


Гаралтын мэдээ Орос Крон-Пресс 1976
Шифр: 60.6/Г-87.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Статистика

Зохиогч: Громыко Г.А.


Гаралтын мэдээ Орос Крон-Пресс 1981
Шифр: 60.6/Г-87.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Сборник задач по общей теорий статистики

Зохиогч: Казинец С.


Гаралтын мэдээ Орос Статистика 1979
Шифр: 60.6/К-17.
Номын сан:
НУУТ (8).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Общая теория статистики Учебн. пособие


Гаралтын мэдээ М Изд-во МГУ 1977
Шифр: 60.6 О-28.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Общая теория статистики

Зохиогч: Пасхавер И.С; Яблочник А.Л.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Финансы и статистика 1983
Шифр: 60.6/П-19.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Практикум по общей теории статистики


Гаралтын мэдээ Орос Финансы и статистика 1981
Шифр: 60.6/П-49.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

Общая теория статистики

Зохиогч: Ряузов Н.Н.


Гаралтын мэдээ Орос Статистика 1979
Шифр: 60.6/Р-99.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Сборник задач по общей теории статистики


Гаралтын мэдээ Орос Статистика 1976
Шифр: 60.6/С-23.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Сборник задач по общей теории статистики


Гаралтын мэдээ Орос Финансы и статистика 1983
Шифр: 60.6/С-23.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (3).

Общая теория статистики

Зохиогч: И.П.Суслов.


Гаралтын мэдээ Орос Статистика 1978
Шифр: 60.6/С-90.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Сборник задач по общей теории статистики


Гаралтын мэдээ Орос Статистика 1978
Шифр: 60.6/С-23.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Общая теория статистики


Гаралтын мэдээ Орос Статистика 1976
Шифр: 60.6/Я-15.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (3).

Теория статистики


Гаралтын мэдээ Орос Статистика 1975
Шифр: 60/Т-38.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

Статистика


Гаралтын мэдээ Орос Финансы и статистика 1982
Шифр: 60.6/С-78.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (3).