Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Балашова Н.А.
  Вернеке А.
  Жилин Б.
  Королько В.Г.
  Кортунов В.В.
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Лавлагааны фонд
  НУУТ
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 44 бичлэг олдлоо.
|
Характер и особенности идеологической борьбы по проблемам научного коммунизма


Гаралтын мэдээ Орос Издательство Московского университета 1985
Шифр: 66.017/Х-20.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Идеологическая борьба

Зохиогч: Решетов П.Н.


Гаралтын мэдээ Орос Мысль 1985
Шифр: 66.019/Р-47.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Идеологическая борьба и социалогические исследования


Гаралтын мэдээ Орос Наука 1987
Шифр: 66.019/И-28.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Молодежь и современная идеологическая борьба Реферативный сборник


Гаралтын мэдээ Лейпциг 1982
Шифр: 66.75/2/5 М-75.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (1).