Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"вода"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  SHUAK
  Киссин И.Г.
  Кульский Л.А.
  Фиалков Ю.Я.
  Ходьков А.Е.
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
  Ном
  Диссертаци
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 23 бичлэг олдлоо.
|
Охрана вод в Байкальском регионе Проблемы, подходы, теория и практика

Зохиогч: Цыцыктуева Л.А.


Гаралтын мэдээ Улан-Удэ СО РАН 2001
Шифр: 26.222 Ц-91.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Специфические компоненты главных месторождений минеральных вод и перспективы развития гидроминеральной базы МНР Диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук 02.00.12

Зохиогч: Энэбиш Зандангийн.


Гаралтын мэдээ Иркутск 1975
Шифр: 26.22(1) Э 665.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Роль физико-химических процессов в формировании минеральных вод различного генезиса Монголии Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук

Зохиогч: Алтанцэцэг Цэрэндоржийн.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Шинжлэх Ухааны Академи


Гаралтын мэдээ УБ 1998
Шифр: 33.348(1) А 486.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).