Нүүр   > Хайлтын утга:   pb:Addison Wesley
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Bittinger M.L.
  Greenwell R.N.
  Grimaldi R.P.
  Thomas G.B.
  Winston P.H.
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 230 бичлэг олдлоо.
|
Data communications, computer networks and open systems

Зохиогч: Halsall Fred.

Дахин хэвлэлт: 4th edss
Гаралтын мэдээ New York Addison wesley 1996
Шифр: 32.973 H-18.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Unix system programming A programmer is guide to software development

Зохиогч: Haviland K; Grey D; Salama B.

Дахин хэвлэлт: 2nd edss
Гаралтын мэдээ NY Addison Wesley 1999
Шифр: 32.973.26-018.2 H-11.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).UNIX network programming The sockets networking API

Зохиогч: Stevens W.R; Fenner B; Rudoff A.M.

Цувралын зохиогч: Vol 1Дахин хэвлэлт: 3rd edss
Гаралтын мэдээ Boston Addison-Wesley 2004
Шифр: 32.973.202 S-84.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).File structures An object-Oriented approach with C++

Зохиогч: Folk Michael J; Zoellick Bill, Riccardi Greg.


Гаралтын мэдээ Massachusetts Addison-Wesley 1998
Шифр: 32.973 F 72.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).firewire system architecture

Зохиогч: Don Anderson.


Гаралтын мэдээ USA addison wesley 1999
Шифр: 32.973.202 A-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Unix system V network programming

Зохиогч: Stephen A. Rago.


Гаралтын мэдээ USA Addison wesley 1993
Шифр: 32.973.202 R-11.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Mulcast networking and applications

Зохиогч: C.Kenneth Miller.


Гаралтын мэдээ USA addison wesley
Шифр: 32.973.202 M-70.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).network application frameworks design and architecture

Зохиогч: Eric Grennberg.


Гаралтын мэдээ USA addison wesley 1999
Шифр: 32.973.202 G-78.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Problem Solving with C++

Зохиогч: Savitch W.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: University of California, San Diego

Дахин хэвлэлт: Sixth edition ss
Гаралтын мэдээ NY Addison Wesley 2006
Шифр: 32.973 S-26.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).LISP

Зохиогч: Winston P.H; Horn B.K.P.


Гаралтын мэдээ Sydney ADDISON WESLEY 1981
Шифр: 32.973 W-65.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Programming for the Java Virtual Machine

Зохиогч: Engel J.


Гаралтын мэдээ NY Addison Wesley 1999
Шифр: 32.973.26-018.2 E-55.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).NoSQL Distilled

Зохиогч: Pramod J.Sadalage Martin Fowler.


Гаралтын мэдээ USA Addison-Wesley 2013
Шифр: 32.973 P-90.
Номын сан: Уншлаганд гарсан (1).

Operating Systems A Modern perspetive

Зохиогч: Nutt G.J.

Дахин хэвлэлт: 2nd edss
Гаралтын мэдээ Boston Addison Wesley 2001
Шифр: 32.973.26-018.2 N-96.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).C++ Strategies and Tactics

Зохиогч: Murray R.B.


Гаралтын мэдээ NY Addison Wesley 1993
Шифр: 32.973.26-018.2 M-96.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).C++ by Dissection The Essentials of C++ Programming

Зохиогч: Pohl I.


Гаралтын мэдээ Boston Addison Wesley 2002
Шифр: 32.973.26-018.1 P-78.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).DATA STRUCTURES & OTHER OBJECTS Using C++

Зохиогч: Main M; Savitch W.

Дахин хэвлэлт: 2nd Editionss
Гаралтын мэдээ Boston Addison Wesley 2001
Шифр: 32.973.26-018.2 M-65.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Java Performance and Scalability Server-side programming techniques Vol 1

Зохиогч: Bulka D.


Гаралтын мэдээ Boston Addison-Wesley 2000
Шифр: 32.973.26-018.2 B-93.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

Effective Perl Programming Writing Better Programs with Perl

Зохиогч: Hall J.N; Schwartz R.L; Randal L. Schwartz.


Гаралтын мэдээ Reading, Massachusetts Addison- Wesley 1998
Шифр: 32.973.26-018.2 H-19.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Problem Solving, Abstraction, and Design Using C++

Зохиогч: Friedman F.L; Koffman E.B.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Temple University

Дахин хэвлэлт: fourth editionss
Гаралтын мэдээ NY Addison Wesley 2004
Шифр: 32.973 F-92.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).C++ Primer

Зохиогч: Lippman, Stanley B.

Дахин хэвлэлт: 2nd editionss
Гаралтын мэдээ NY Addison -wesley 1991
Шифр: 32.973 L-79.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).