Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   pb:Советская Россия
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Гончарова Л. Н.
  Кокин Л.
  Кравченко Ф.Т.
  Смирнов А.П.
  Фонвизин Д.И.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  НУУТ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 248 бичлэг олдлоо.
|
Повести и рассказы

Зохиогч: Бестужев-Марлинский А.А.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1976
Шифр: 84.Р1/Б-53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Батальоны просят огня

Зохиогч: Бондарев Ю.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1971
Шифр: 84.Р7/Б-81.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Горячий снег: Роман

Зохиогч: Бондарев Ю.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1982
Шифр: 84.Р7/Б-81.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Дневники военных лет(1943,1945 гг.)

Зохиогч: Вишневский Вс.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1979
Шифр: 84.P7/В-55.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Школа

Зохиогч: Гайдар А.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1972
Шифр: 84.Р7/Г-14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Избранные произведения. В 2-х томах. Т-1

Зохиогч: Гончаров Ю.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1983
Шифр: 84.Р7/Г-65.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Избранные произведения. В 2-х томах

Зохиогч: Гончаров Ю.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1983
Шифр: 84.Р7/Г-65.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Рссказы

Зохиогч: Гаршин В.М.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1976
Шифр: 84р1/Г-21.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Повести и рассказы

Зохиогч: Дмитриева В.И.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1976
Шифр: 84р1/Д-53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Долина белых ягнят

Зохиогч: Кешоков А.П.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1982
Шифр: 84Каб/К-37.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Собрание сочинений. В 4-х т. Т-3

Зохиогч: Калинин А.В.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1983
Шифр: 84.Р7/К-17.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Собрание сочинений. В 4-х т. Т-4

Зохиогч: Калинин А.В.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1983
Шифр: 84.Р7/К-17.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Журбины: Роман

Зохиогч: Кочетов В.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1980
Шифр: 84.р7/К-75.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Далекое, не забытое

Зохиогч: Корольков Ю.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1975
Шифр: 84.Р7/К-68.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).За рогожской заставой: Повести и рассказы

Зохиогч: Зубавин Б.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1973
Шифр: 84р7/З-91.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Обман: Роман и повести

Зохиогч: Лиханов А.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1983
Шифр: 84.Р7/Л-65.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Элегия: Повести и рассказы

Зохиогч: Лихоносов В.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1976
Шифр: 84.Р7/Л-65.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Поэмы

Зохиогч: Маяковский В.В.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1974
Шифр: 84.Р7/М-39.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).В старом городе: Повести и рассказы

Зохиогч: Марысаев.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1971
Шифр: 84.Р7/М-30.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Жизнь Алексея Рокотова. Том. 2

Зохиогч: Пермитин Е.


Хэвлэлийн газар: Орос Советская Россия 1973
Шифр: 84.Р7/П-27.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).