Нүүр   > Хайлтын утга:   au:"Чеботарев А.И"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
    Совете Министров ССС...
    Чеботарев А.И
    Чеботарев А.И.
Номын сангийн байршил
    Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
    Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 3 бичлэг олдлоо.
|
Гидрология суши

Зохиогч: Чеботарев А.И.


Гаралтын мэдээ Орос Гидрометеорологическое изд-во 1955
Шифр: 26.222/Ч-34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Гидрология суши и речной сток

Зохиогч: Чеботарев А.И.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Совете Министров СССР


Гаралтын мэдээ Л Гидрометеорологическое 1950
Шифр: 26.22 Ч-34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Общая гидрология

Зохиогч: Чеботарев А.И.


Гаралтын мэдээ М Гидрометеоиздат 1960
Шифр: 26.222 Ч-34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).