000 00760 a2200265 4500
003 MN-UlNUM
005 20211203121357.0
008 110605s1977 mp 000 0 mon d
040 _afirst lib
084 _a72
_bЭ 73
_2Erdem shinjilgee
_q72
110 _aФизик, математикийн хүрээлэн
240 1 0 _a72 Э 73
245 1 0 _aЭрдэм шинжилгээний бүтээл
_n№15
260 _aУБ
_bШУАХ
_c1977
300 _a284
500 _aЭШФ Т 1009, 7906
546 _aMongolia
653 _aэрдэм шинжилгээний бичиг
653 _aматематик
653 _aтехник
653 _aфизик
653 _aастрономи
653 _aгеофизик
942 _cBK
999 _c19116
_d19116