Электрон

Каталог

60 /диссертаци/

| Номын нэр сонго:
Mongolian social workers perceptions of protective factors against child maltreatment: A thesis submitted for degree of doctor of philosophy

Зохиолч: Адилбиш Батхишигийн.

Хэвлэлийн газар: Australia, 2015.-Шифр: 60.54 А-20.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40611. Place hold
Ерээд оны Монголын олон нийтийн эсэргүүцлийн социологийн шинжилгээ Социологийн шинжлэх ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон бүтээл F03140201

Зохиолч: Тамир Чүлтэмсүрэн. -- МУИС. ШУС. НУС Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2018Шифр: 60.56(1) Т 204.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40640. Place hold
Их, дээд сургуулийн багшийн хөгжлийн социологи шинжилгээ. Социологийн шинжлэх ухааны д-р-ын (Ph.D) зэрэг горилсон дисертаци.- Мэргэжлийн индекс: F311800

Хэвлэлийн газар: УБ.: Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40546. Place hold
Монгол улсын хүний хөгжлийн индекс тооцох арга зүйн зарим асуудал. - Диссертаци: F310960

Зохиолч: Солонго Алгаагийн.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2008. - Шифр: 60.6/1/ С-55.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40342. Place hold
Монголчуудын амьдралын чанарт хийсэн социологийн дүн шинжилгээ (1990 оноос хойшхи үе). Социологийн шинжлэх ухааны д-р-ын (Ph.D) зэрэг горилсон диссертаци.- Мэргэжлийн индекс: F311800

Зохиолч: Батбаатар Монхооройн.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.- Шифр: 60.56 Б-33.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40576. Place hold
Монголын малчдын үе залгамжлалын нийгмийн асуудал /Өнгөрсөн, одоо, цаашид/.- Диссертаци

Зохиолч: Чагдаа Х.

Хэвлэлийн газар: УБ. 1997.- Шифр: 60.55/1/ Ч-11.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 4079. Place hold
Монголын нийгмийн халамжийн өнөөгийн тогтолцоонд хийсэн социологийн шинжилгээ: Социологийн шинжлэх ухааны докторын (Ph.D) зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл: F311800

Зохиолч: Түмэннаст Гэлэнхүүгийн.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2017.-Шифр: 60.56(1) Т-784.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40609. Place hold
Монголын нийгэм дэх девиант үзэгдлийн социологийн асуудалд.- Диссертаци: 22.00.05

Зохиолч: Оюунханд Ш.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.- Шифр: 60.55/1/ О-63.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40116. Place hold
Нийгэм-эдийн засгийн шинэ нөхцөл дэх Монгол улсын хүн амын дотоод шилжих хөдөлгөөний газарзүйн асуудлууд.- Диссертаци: F420400

Зохиолч: Оюунгэрэл Ж. -- ШУА-Газарзүйн хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ. 2004.-Шифр: 60.7 О-63.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40244. Place hold
Өнөөгийн Монголын хөдөлмөр эрхлэлт дэх жендэрийн тусгаарлалт/ Социологийн шинжилгээ/.- Диссертаци 311800

Зохиолч: Түмэндэлгэр Сэнгэдоржийн.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2007.- Шифр: 60.55/1/ Т-78.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40315. Place hold
Социологид эмпирик хэв маягчлал хийх арга зүй, аргачлалын асуудалд.- Социологийн ухааны дэд докторын зэрэг горилсон бүтээл. 090009

Зохиолч: Пүрэв Ц.

Хэвлэлийн газар: УБ. 1993.- Шифр: 60.5 П-91.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 4058. Place hold
Улаанбаатар хотыг хүүхдэд ээлтэй хотын үзэл баримтлалын үүднээс судлах нь Нийгмийн ажлын шинжилгээ: Нийгмийн ажлын докторын (Ph.D)-ын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл F311300

Зохиолч: Байгалмаа Яндагдоржийн.

Хэвлэлийн газар: УБ 2019Шифр: 60.5 Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40703. Place hold
Хүн амын бүртгэл, мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгох зарим асуудал (Монгол улсын жишээн дээр).- Диссертаци:05.02.11

Зохиолч: Цэдэв Ц.

Хэвлэлийн газар: УБ. 1997.- Шифр: 60.7 Ц-93.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 4074. Place hold
ХХ зууны Монголын нийгмийн бүтцийн өөрчлөлт, төлөвшлийн түүхэн асуудлууд.- Диссертаци: 05.03.15

Зохиолч: Марта С.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2001.- Шифр: 60.55/1/ М-27.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40141. Place hold
Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтны ажлын байрны нийгэм-сэтгэл зүйн хүчин зүйлс (Улаанбаатар хотын жишээн дээр). Нийгмийн ажлын д-р-ын (Ph.D) зэрэг горилсон диссертаци.- Мэргэжлийн индекс: F760100

Зохиолч: Хандмаа Сүхбаатарын.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.-Шифр: 60.56 Х-22.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40583. Place hold
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж, түүний социаль хүчин зүйлийн судалгаа /Эрүүл мэндийн социологийн шинжилгээ/.- Диссертаци: F31188

Зохиолч: Мөнхбаатар С.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2013.- Шифр: 60.56 М-81.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40486. Place hold
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424