Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"computer design"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Abowd, Gregory
  Mano M.M
  MindShare, Inc.
  Shanley T
Номын сангийн байршил
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 9 бичлэг олдлоо.
|
Advanced CORBA Programming with C++

Зохиогч: Henning M; Vinoski S.


Хэвлэлийн газар: California Addison Wesley 1999
Шифр: 32.973.26-018.2 H-70.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Introduction to Logic Design International edition

Зохиогч: Marcovitz A.B.


Хэвлэлийн газар: Singapore McGraw-Hill 2002
Шифр: 32.973.26-018.2 M-29.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Core Jini

Зохиогч: Edwards W.K.

Дахин хэвлэлт: 2nd editionss
Хэвлэлийн газар: London Prentice Hall 2001
Шифр: 32.973.26-018.2 E-26.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Protected mode software architecture

Зохиогч: Shanley T. -- MindShare, Inc


Хэвлэлийн газар: Reading, Mass Addison Wesley 1996
Шифр: 32.973.26-04 S-53.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Computer system architecture

Зохиогч: Mano M.M.

Дахин хэвлэлт: 3rd edss
Хэвлэлийн газар: Beijin Prentence Hall 1998
Шифр: 32.793.26-04 M-24.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Java SOA cookbook

Зохиогч: Hewitt E.


Хэвлэлийн газар: Beijing O"REILLY 2009
Шифр: 32.973.26-018.2 H-43.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Documenting Software Architectures Views and Beyond

Зохиогч: Clements P; Bachmann F; Bass L; Garlan D; Ivers J; Little R; Nord R; Stafford J.


Хэвлэлийн газар: NY Addison-Wesley 2003
Шифр: 32.973 D-68.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).COMPUTER ENGINEERING HARDWARE DESIGN

Зохиогч: Mano M.M.


Хэвлэлийн газар: UK Prentice-Hall 1988
Шифр: 32.973 M-24.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Human-Computer Interaction

Зохиогч: Dix, Alan; Finlay, Janet; Abowd, Gregory; Beale, Russell.

Дахин хэвлэлт: 2nd edss
Хэвлэлийн газар: Beijing Tsinghua University Press 2003
Шифр: 32.973 H 91.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).