Болорчимэг Д.

Эмэгтэйчүүдэд оногдуулах хорих ял түүний эрүүгийн эрх зүйн бодлого, зохицуулалтын зарим асуудал.- Магистрын ажил Удирд. Баярсайхан Д., Шүүмж. Эрхэсхулан Ж. - УБ.: 2011.- - 80 хууд.

Дип-4268магистрын дипломын ажил хууль эрх зүй эрүүгийн хууль эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт эрх зүйн зохицуулалт эмэгтэйчүүдэд оногдуулах хорих ял эмэгтэйчүүдийн хорих ял