Байгалмаа Б.

Согтууруулах ундааг хориглосон зүйлээр бэлтгэх гэмт хэргийн зарим асуудал.- Удир. (Ph.D) Ж.Эрдэнэбулган; Шүүмж. Б.Баяр. - УБ.: 2014.- - 55 хууд.

Дип-4873

Англи хэл дээр,

хууль эрх зүй гэмт хэрэг хориглрсон үйлдвэрлэл магистрын дипломын ажил